Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Kiên Thành Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/11/2022
Nguyễn Yến Linh 0 0,00% 13/07/2021
Mai Thị Ngân 0 0,00% 30/11/2022