Tải về báo cáo tài chính BTU

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014