Tải về báo cáo tài chính CHC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010