Tải về báo cáo tài chính KLB

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016