Download Financial Statements ACL

Title Time Download
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q3/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Bảng cân đối kế toán tóm tắt chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm tắt chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo kết quả SXKD tóm tắt chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo của ban giám đốc Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2007