Download Financial Statements BLI

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Năm 2013