Download Financial Statements H22

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009