Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HN 1,527,360 59.80% 31/12/2010