Download Financial Statements HGM

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T3/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính Q4/2009
Bản cáo bạch T9/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007