Download Financial Statements HLA

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2009