Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT 135,566,250 25.35% 19/10/2022
CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc 13,230,365 4.95% 23/09/2021
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành 10,833,100 4.05% 07/08/2020
CTCP Tập đoàn Đèo Cả 3,789,255 0.71% 21/11/2022
Hồ Minh Hoàng Chairman of the Board of Directors 1,800,000 0.67% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Ánh 1,455,600 0.54% 07/08/2020
Nguyễn Quang Huy Chief of Executive Officer 230,000 0.04% 21/11/2022
Nguyễn Tấn Đông Vice-chairman of the Board 120,000 0.02% 21/11/2022
Trần Thị Thu Hiền 45,000 0.02% 30/06/2022
Trần Văn Chí Deputy CEO 6,000 0.00% 30/06/2022
Võ Ngọc Trung Deputy CEO 3,067 0.00% 30/06/2022
Hoàng Minh Đức 3,000 0.00% 30/06/2022
Lê Châu Thắng Deputy CEO 2,000 0.00% 30/06/2022
Hoàng Minh Khôi 1,600 0.00% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Hải Thạch 0 0.00% 22/11/2021
CTCP BOT Hưng Phát 0 0.00% 22/06/2021
Đỗ Thế Vinh 0 0.00% 06/12/2022
Huỳnh Tấn Diệu 0 0.00% 06/12/2022
Hà Huy Hùng 0 0.00% 06/12/2022
Võ Cảnh Tỉnh 0 0.00% 06/12/2022