Download Financial Statements HHV

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014