Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 3,771,424 38.30% 31/12/2021
Vũ Thu Ngọc 2,364,400 24.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Huệ 2,124,000 21.57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mãi 9,026 0.09% 31/12/2019
Ngô Văn Phong 8,674 0.09% 31/12/2019
Huỳnh Trung Quang Chairman of the Board of Directors 2,913 0.03% 30/06/2022
Lưu Thương 1,911 0.02% 31/12/2019
Lê Văn Châu Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.01% 30/06/2022
Lưu Tú 976 0.01% 31/12/2019
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh 633 0.01% 30/06/2022
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn 19 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tuân Deputy CEO 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Đăng Loan Chief Accountant 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Anh Hoàng Chief of Executive Officer 0 0.00% 01/02/2023
Huỳnh Ngọc Tuấn 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Minh Đức Deputy CEO 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Duy Dũng 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Đình Chinh 0 0.00% 31/12/2015
Huỳnh Tấn Quế 0 0.00% 31/12/2012
Phạm Thanh Lâm Members of the Board 0 0.00% 01/02/2023