Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa 318,500 21.58% 17/03/2020
Trần Thị Tình Members of the Board 149,800 10.15% 23/02/2021
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 132,200 8.96% 17/07/2020
Nguyễn Trường Sơn 131,400 8.90% 09/11/2020
Vũ Hoàng Thanh Huyền 121,800 8.25% 10/03/2021
Nguyễn Thị Phương Thảo Chief Accountant 53,500 3.62% 26/03/2020
Nguyễn Đào 43,100 2.92% 26/03/2020
Nguyễn Thị Quỳnh An 200 0.01% 09/05/2018
Nguyễn Thị phương Thủy 0 0.00% 31/12/2017
Phạm Thị Nguyệt Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 22/06/2021
UBND Tỉnh Khánh Hòa 0 0.00% 31/12/2017
Võ Đình Chiến 0 0.00% 09/11/2020
Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Loan 0 0.00% 12/03/2021
Lê Xuân Sơn Members of the Board 0 0.00% 31/12/2017
Lê Quang Khôi Board of internal controllers 0 0.00% 31/12/2017
Phạm Thị Thương 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Trọng Thắng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 31/12/2017
Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Thu 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Lương Ích 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Quyết Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 22/06/2021