Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 65,913,130 12.21% 19/01/2022
CTCP Rạng Đông 39,665,672 7.35% 19/01/2022
Phương Hữu Việt Members of the Board 24,551,404 4.55% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi 6,604,319 1.22% 23/11/2022
Trần Tiến Dũng Members of the Board 5,492,760 1.02% 30/06/2022
Lương Thị Linh 1,280,363 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Kim Phượng Board of internal controllers 1,280 0.00% 30/06/2022
Lê Kim Chi Director of Finance 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Thành Công Chief Accountant 0 0.00% 07/12/2022
Phan Văn Tới Vice-chairman of the Board 0 0.00% 07/12/2022
Cù Anh Tuấn Deputy CEO 0 0.00% 07/12/2022
Phương Thành Long Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 07/12/2022
Phạm Linh Deputy CEO 0 0.00% 07/12/2022
Lê Minh Huấn 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Văn Trọng Chief of Executive Officer 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Hoan Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Hồng Hải Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022
Hoàng Vũ Tùng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/12/2022