Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 28.336 31.724 44.884 48.795 54.808
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -20.555 -18.487 -18.320 -25.747 -71.138
3. Tiền chi trả cho người lao động -2.660 -2.800 -3.875 -2.511 -3.534
4. Tiền chi trả lãi vay -107 -216 -111 -131 -1.161
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -17 -471 -114 -178 -490
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.653 1.061 3.395 2.482 1.351
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.270 -4.257 -4.228 -4.386 -7.802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.381 6.555 21.613 18.324 -27.965
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -32 -147 -730 -74 -39
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 0 -29.000 -68.500 -121.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15.000 0 17.500 45.500 125.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 93 12 136 553 1.271
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.061 -135 -12.094 -22.521 5.132
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14.438 15.086 8.055 12.667 41.713
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17.102 -19.167 -18.834 -3.066 -17.001
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.816 -68 -1.944 -4.091
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.480 -4.150 -10.780 7.658 20.622
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.039 2.270 -1.261 3.460 -2.212
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.598 1.778 4.054 2.832 6.411
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 218 6 39 119 -281
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.778 4.054 2.832 6.411 3.919