Download Financial Statements MLG

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q2/2009
Bản cáo bạch T10/2009
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2006
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2005