DUPONT

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % -1,26 -8,19 -1,00
Lợi nhuận biên (ROS) % -22,46 -135,31 -18,10
Vòng quay tổng tài sản vòng 0,05 0,06 0,05
Đòn bẩy tài chính Lần 1,02 1,03 1,03

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Doanh thu thuần Tỷ 9,23 9,18 8,31
Tăng trưởng doanh thu % -9,45 -0,59 -9,43
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 27,32 -6,38 28,03
Tỷ lệ EBIT % -22,46 -135,31
Tỷ lệ EBT/EBIT % 100,00 100,00
Tỷ lệ EAT/EBT % 100,00 100,00 100,00

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 128,13 48,20 59,63
Thời gian tồn kho Ngày 357,43 227,89 383,89
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 16,58 15,91 43,87
Vòng quay vốn lưu động Ngày 562,62 456,36 499,43

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Vốn lưu động ròng Tỷ 52,95 41,80 41,09
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 14,35 11,20 10,35
Khả năng thanh toán nhanh Lần 8,77 6,67 6,25
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,66 0,71 0,71
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,02 0,03 0,03