Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Chu Văn Phước Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Dương Hữu Hiệu 0 0,00% 26/11/2022
Lê Thị Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Đặng Xuân Tân Tổng giám đốc 0 0,00% 26/11/2022