Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đinh Việt Tùng 0 0,00% 01/12/2022
Đặng Vũ Thành Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2022
Trần Bảo Ngọc 0 0,00% 01/12/2022
Trần Quang Tiến 0 0,00% 01/12/2022
Lê Quỳnh Anh 0 0,00% 31/12/2019
Lưu Tiến Ngọc 0 0,00% 27/01/2016
CTCP Quản lý quỹ IB 0 0,00% 28/06/2016
Trương Quốc Hưng 0 0,00% 31/12/2015