Các giao dịch thành viên nội bộ của SME

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
06/12/2011 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 766.085
25/07/2011 Đỗ Đình Bách RegisteredToSell 1.600.305
24/12/2010 Đỗ Đình Bách RegisteredToSell 1.600.305
13/12/2010 Đỗ Đình Bách Purchased 1.600.305
01/11/2010 Nguyễn Thị Kim Thanh ( mẹ ông Phạm Minh Tuấn - TV HĐQT) RegisteredToSellStockRight 204.000
01/11/2010 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT RegisteredToSellStockRight 300.000
01/11/2010 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT StockRightSold 300.000
01/11/2010 Nguyễn Thị Kim Thanh ( mẹ ông Phạm Minh Tuấn - TV HĐQT) StockRightSold 204.000
20/05/2010 Nguyễn Bá Thành Sold 400.000
29/04/2010 Nguyễn Bá Thành Purchased 114.500
12/02/2010 Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát Sold 14.000
05/02/2010 Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát RegisteredToSell 14.000