Các giao dịch thành viên nội bộ của VIA

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
03/08/2011 Nguyễn Văn Lại Thành viên Ban kiểm soát Purchased 7.110
20/07/2011 Nguyễn Kim Nhung Trưởng ban kiếm soát Purchased 160
11/07/2011 Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT Purchased 1.500
08/07/2011 Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc Purchased 7.260
30/06/2011 Nguyễn Kim Nhung Trưởng ban kiếm soát RegisteredToPurchase 160
28/06/2011 Phạm Thị Tâm Kế toán trưởng Purchased 3.600
28/06/2011 Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 1.500
27/06/2011 Phạm Thị Tâm Kế toán trưởng RegisteredToPurchase 3.600
27/06/2011 Nguyễn Văn Lại Thành viên Ban kiểm soát RegisteredToPurchase 7.110
27/06/2011 Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc RegisteredToPurchase 7.260
29/09/2010 Đỗ Huy Bình Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 20.000
29/09/2010 Đinh Thị Xuân Thành viên Ban kiểm soát RegisteredToPurchase 4.220
29/09/2010 Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 1.000
29/09/2010 Nguyễn Văn Lại Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 4.600
29/09/2010 Lâm Hưng RegisteredToSell 90.440
29/09/2010 Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 4.000