Tải về báo cáo tài chính SME

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Bản cáo bạch Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính T5/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Bản cáo bạch Năm 2008