Download Financial Statements DS3

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016