Download Financial Statements GER

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011