Download Financial Statements HC3

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012