Download Financial Statements NHH

Title Time Download
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016