Download Financial Statements PLC

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2012