Download Financial Statements SNC

Title Time Download
Báo cáo thường niên Năm 202009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2010