Download Financial Statements VCR

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2014