Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 521,418 36.40% 30/06/2022
Đỗ Văn Hinh Members of the Board 49,627 3.46% 30/06/2022
Đặng Thị Tâm Trinh 24,758 1.73% 30/06/2022
Đặng Văn Phối Members of the Board 19,500 1.36% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền 17,216 1.20% 30/06/2022
Hoàng Thúy Hường 10,188 0.71% 31/12/2019
Bùi Thị Khánh Hà Chief Accountant 6,325 0.44% 30/06/2022
Đỗ Đắc Thành 4,040 0.28% 30/06/2022
Đỗ Đắc Cừ 4,040 0.28% 30/06/2022
Nguyễn Hải Long Members of the Board 2,810 0.20% 30/06/2022
Đinh Mai Lâm Member of the Board of Internal controllers 2,635 0.18% 30/06/2022
Vương Quốc Hà Members of the Board 175 0.01% 30/06/2022
Lê Hồng Quang Board of internal controllers 0 0.00% 05/12/2022
Đỗ Thị Thương 0 0.00% 30/06/2015
Đỗ Văn Hoan 0 0.00% 30/06/2015
Hoàng Anh Đức 0 0.00% 31/12/2017
Dương Quang Lai 0 0.00% 05/12/2022
Phạm Trung Tuấn 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Trọng Tốt Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/12/2022
Vũ Ngọc Oánh 0 0.00% 31/12/2015