Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Phan Quốc Hiếu Members of the Board 2,175,573 24.72% 25/10/2022
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 2,171,309 24.67% 25/10/2022
Phạm Văn Thúy 957,079 10.88% 25/10/2022
Trần Quốc Đoàn Chairman of the Board of Directors 624,976 7.10% 25/10/2022
Trần Nhật Trung 442,977 5.03% 25/10/2022
Phạm Ngọc Côi Members of the Board 372,307 4.65% 30/06/2022
Lê Hồng chiến 293,000 3.66% 10/05/2019
Công đoàn CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 200,000 2.50% 31/12/2021
Phạm Văn Đường 185,879 2.32% 30/06/2022
Nguyễn Kim Chinh Members of the Board 120,000 1.50% 30/06/2022
Lê Văn Nhương 86,534 1.08% 30/06/2021
Nguyễn Thu Hương 86,534 1.08% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thuận Member of the Board of Internal controllers 52,013 0.65% 30/06/2022
Nguyễn Quang Sơn Deputy CEO 39,843 0.50% 31/12/2021
Trần Quốc Chí 38,989 0.49% 30/06/2022
Vũ Văn Cường Deputy CEO 20,776 0.26% 31/12/2021
Đặng Quang Thịnh Deputy CEO 19,627 0.25% 30/06/2022
Nguyễn Tự Hương 10,972 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Tịnh 3,302 0.04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tuyết Loan 2,920 0.04% 31/12/2021