Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Quang Huân Chairman of the Board of Directors 20,464,872 26.66% 30/06/2022
Trần Bắc Mỹ Member of the Board of Internal controllers 4,000,000 5.21% 18/07/2022
Vũ Thị Bích Liên 4,000,000 5.21% 18/07/2022
Bùi Thị Xuyến Chief Accountant 4,000,000 5.21% 18/07/2022
Lê Minh Đức 3,000,003 3.91% 18/07/2022
Đỗ Tiến Dũng 2,288,000 3.89% 25/05/2018
Trần Thị Minh Huệ 2,200,000 2.87% 18/07/2022
Nguyễn Thị Siu 1,650,000 2.81% 15/10/2018
Vũ Mạnh Tuấn 1,500,000 2.55% 15/10/2018
Nguyễn Thị Thúy 1,300,000 2.21% 15/10/2018
Nguyễn Đức Quyết 1,030,450 1.75% 30/06/2019
Nguyễn Thị Tính 891,470 1.52% 12/03/2018
Phạm Thị Đào Anh 703,600 1.20% 12/03/2018
Lê Anh Dũng 700,000 0.91% 18/07/2022
Nguyễn Thị Nguyệt 700,000 1.19% 15/10/2018
Nguyễn Quang Hưng 634,882 0.83% 30/06/2022
Lê Kim Anh 616,460 0.80% 30/06/2022
Đặng Thị Ngọc Bích 600,000 1.02% 15/10/2018
Phùng Ngọc Sơn 362,570 0.47% 30/06/2021
Lê Thành Đồng 285,088 0.49% 12/03/2018