Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đặng Thành Tâm Chairman of the Board of Directors 138,666,665 18.06% 14/12/2022
CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 62,255,783 8.11% 21/09/2022
CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo 39,249,852 5.11% 10/11/2022
Amersham Industries Ltd 19,764,800 2.57% 01/12/2022
Trần Thu Thảo 17,342,200 2.26% 05/10/2021
Nguyễn Hồng Nhung 17,132,680 2.23% 05/10/2021
Trịnh Bảo Duy Tân 15,912,450 2.07% 05/10/2021
Lê Thị Anh 15,026,680 1.96% 05/10/2021
Huỳnh Tấn Thập 15,000,000 1.95% 05/10/2021
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư SGI 15,000,000 1.95% 05/10/2021
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh Members of the Board 13,333,333 1.74% 01/11/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 9,506,933 1.24% 01/12/2022
Norges Bank 8,028,700 1.05% 01/12/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 7,377,000 0.96% 08/11/2022
Wareham Group Ltd 4,773,333 0.62% 01/12/2022
Grinling International Ltd 4,000,000 0.52% 01/12/2022
Balestrand Ltd 890,000 0.12% 21/02/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 658,540 0.09% 04/04/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Chief of Executive Officer 399,304 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Thanh 390,266 0.05% 30/06/2022