Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP CIC39 3,485,150 32.01% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Phước Tiến 1,502,600 13.80% 30/06/2022
Hợp tác xã Phúc Tài 1,328,080 12.20% 31/12/2020
Võ Văn Lãnh Chairman of the Board of Directors 965,260 8.86% 30/06/2022
Công đoàn cơ sở CTCP CIC39 800,000 7.35% 12/10/2021
Công đoàn CTCP CIC39 600,000 5.51% 08/09/2021
CTCP Miền Đông 564,250 5.18% 30/06/2021
Nguyễn Lương Quân 540,007 4.96% 31/12/2019
Lê Ngọc Đệ 500,000 4.59% 18/03/2019
Trần Nguyên Dũng 7,013 0.06% 31/12/2019
Nguyễn Công Thạnh 5,380 0.05% 31/12/2019
Trương Thị Trinh 1,381 0.01% 30/06/2022
Võ Đức Lợi 400 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Minh Deputy CEO 19 0.00% 20/06/2022
Tống Thị Kim Thoa 0 0.00% 29/09/2016
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 0 0.00% 19/04/2017
Dương Văn Vinh 0 0.00% 04/12/2017
Lê Thị Thảo 0 0.00% 17/09/2014
Lê Thị Minh 0 0.00% 13/12/2017
Phan Văn Vũ 0 0.00% 06/12/2022