Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 192,209,107 97.58% 30/06/2021
Đặng Thị Bảo Thái Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 24/12/2021
Nhữ Thị Thu Chief Accountant 0 0.00% 24/12/2021
Dương Hồng Hải Vice- president 0 0.00% 24/12/2021
Thân Thế Đảng 0 0.00% 24/12/2021
Trần Văn Hoan Members of the Board 0 0.00% 24/12/2021
Nguyễn Đăng Thành Representative Spokesman 0 0.00% 24/12/2021
Lưu Thị Minh Thanh Members of the Board 0 0.00% 24/12/2021
Nguyễn Trung Thực Members of the Board 0 0.00% 24/12/2021
Bùi Minh Tân Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 24/12/2021
Ngô Minh Thắng Members of the Board 0 0.00% 24/12/2021
Vũ Đức Quảng Vice- president 0 0.00% 24/12/2021
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 24/12/2021
Vương Đình Đề Vice- president 0 0.00% 24/12/2021
Trần Thị Kim Chi Board of internal controllers 0 0.00% 23/06/2020
Lưu Thị Thu Hà 0 0.00% 24/12/2021
Nguyễn Đình Tuấn 0 0.00% 24/12/2021
CTCP Thương mại và ứng dụng công nghệ Hà Nội 0 0.00% 31/12/2014
CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin 0 0.00% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Than Dương Huy - Vinacomin 0 0.00% 31/12/2014