Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 28,558,100 95.19% 30/06/2022
Dương Hùng Văn Members of the Board 50,000 0.17% 30/06/2022
Phạm Văn Hùng Members of the Board 20,000 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Trần Toàn Chairman of the Board of Directors 5,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bảo 2,000 0.01% 31/12/2020
Nguyễn Văn Chinh Vice- president 0 0.00% 01/12/2022
Hồ Tường Phát Representative Spokesman 0 0.00% 01/12/2022
Hồ Thị Kim Ánh Board of internal controllers 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0.00% 01/12/2022
Phan Thị Thùy Trang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Tấn Tỉnh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/12/2022
Lê Hồng Phong Vice- president 0 0.00% 01/12/2022
Trịnh Lương Một Chief Accountant 0 0.00% 01/12/2022
Ngô Tấn Quảng Vice- president 0 0.00% 01/12/2022