Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đào Hữu Hoàng Chairman of the Board of Directors 6,198,120 44.27% 30/06/2022
Đào Hữu Hoàng Vũ 1,769,020 12.64% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1,041,500 7.44% 31/12/2021
Đỗ Thị Mai Members of the Board 1,000,000 7.14% 31/12/2021
Đào Hữu Khôi Members of the Board 409,935 2.93% 31/12/2019
CTCP S.P.M 230,000 1.64% 31/12/2021
Văn Tất Chiến Deputy General Director of Business 30,000 0.21% 30/06/2022
Đặng Ngọc Hồ 10,800 0.08% 09/11/2020
Bùi Công Sơn Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Ngọc Quế Chi 0 0.00% 30/09/2021
Võ Thành Nhân Chief Accountant 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Hoàng Hà Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Ôn Ngọc Lan Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Đào Hữu Ngôi 0 0.00% 31/12/2016
Đào Hữu Việt 0 0.00% 31/12/2016
Đào Hữu Huy 0 0.00% 31/12/2016
Đào Thị Lệ Uyên 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Thế Quyền Chief of Executive Officer 0 0.00% 03/12/2022
Bùi Thế Dũng 0 0.00% 03/12/2022
Đào Thị Lệ Thủy 0 0.00% 30/06/2016