Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường 679,633 24.55% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh 678,435 24.51% 31/12/2021
Hồ Sỹ Dũng 352,689 12.74% 31/12/2021
CTCP Đầu tư An Trung 317,491 11.47% 31/12/2021
Ngô Thị Thanh Huyền 140,000 5.06% 31/12/2021
Trần Quý Dương 107,202 3.87% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 23,964 0.87% 31/12/2021
Hoàng Thị Thu Hạnh 8,869 0.32% 20/01/2021
CTCP Vận Tải và Tiếp Vận Châu Á Thái Bình Dương 666 0.02% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Linh Member of the Board of Internal controllers 256 0.01% 30/06/2022
America LLC 200 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thủy Chief Accountant 16 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hạnh Bảo Phúc 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Công Đoàn 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Hồng Nguyên Chief of Executive Officer 0 0.00% 01/12/2022
Lê Quang Phúc 0 0.00% 01/12/2022
Lê Minh Cường 0 0.00% 30/10/2015
Trương Đức Dũng 0 0.00% 30/10/2015
Nguyễn Văn Phú 0 0.00% 01/12/2022
Lê Chí Vũ 0 0.00% 01/12/2022