Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Minh Hiếu Chief of Executive Officer 2,130,418 12.70% 28/11/2022
Võ Anh Thái Chairman of the Board of Directors 1,266,400 7.55% 24/11/2022
Kim Văn Hùng 796,600 4.75% 03/09/2020
CTCP Chứng khoán APG 492,690 2.94% 06/07/2018
Dương Đình Chiến Member of the Board of Internal controllers 1,300 0.01% 30/06/2022
Lê Thị Mai Hòa 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Hà Bắc Deputy CEO 0 0.00% 25/06/2018
Nguyễn Thị Linh Hương Chief Accountant 0 0.00% 21/05/2020
Lê Thị Hồng Loan 0 0.00% 03/07/2018
Trần Đình Cơ Members of the Board 0 0.00% 25/06/2018
Lương Hải Yến Board of internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Mậu Hoàng 0 0.00% 31/01/2023
Trần Thị Thu Hương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/07/2018
Nguyễn Văn Hồng 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Phương Anh 0 0.00% 30/07/2018
Nguyễn Ngọc Sơn 0 0.00% 24/02/2022