Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Tây Ninh 3,701,940 35.00% 31/12/2019
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 3,650,332 34.51% 31/12/2019
CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội 2,640,000 24.96% 31/12/2019
Trần Ngọc Công Member of the Board of Internal controllers 200,000 1.89% 31/12/2019
Nguyễn Thế Bảo Members of the Board 49,000 0.46% 31/12/2019
Trương Thị Bích Thảo Chief Accountant 30,000 0.28% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hường 20,000 0.19% 31/12/2017
Vũ Đình Thung Vice- president 7,400 0.07% 31/12/2017
Trịnh Thành Nghiêm Vice-chairman of the Board 2,500 0.02% 21/07/2020
Trịnh Văn Minh 2,100 0.02% 31/12/2017
Phạm Quốc Khánh 100 0.00% 27/12/2019
Nguyễn Văn Hành 0 0.00% 26/04/2018
Nguyễn Văn Hòa 0 0.00% 27/12/2019
Hồ Việt Hà Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/09/2020
Trịnh Thành Luân 0 0.00% 20/01/2020
Trịnh Ngọc Lan 0 0.00% 31/01/2020
Trịnh Kiên Members of the Board 0 0.00% 03/09/2020
Đinh Công Tuân Board of internal controllers 0 0.00% 03/09/2020
Lều Mạnh Huy Members of the Board 0 0.00% 03/09/2020
Phan Thị Tuyết Lan 0 0.00% 31/12/2019