Download Financial Statements MEL

Title Time Download
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016