Download Financial Statements TCM

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q3/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q3/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009