Download Financial Statements TCM

Title Time Download
Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Bảng cân đối kế toán Q4/2007
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính Năm 2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2007
Bản cáo bạch Năm 2007
Báo cáo tài chính Q2/2006
Báo cáo tài chính Năm 2006
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2006
Báo cáo tài chính Năm 2005
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2005