Download Financial Statements TH1

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007