Download Financial Statements VIA

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Bản cáo bạch T2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính Năm 2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2009