Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 1,484,420 47.11% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1,349,000 42.82% 06/06/2022
Bùi Minh Tuấn 152,000 4.82% 31/12/2022
Hoàng Phong Giao 100 0.00% 31/12/2022
Trương Thị Thanh Luân Members of the Board 0 0.00% 29/01/2023
Đào Phúc Long Phi 0 0.00% 29/01/2023
Tô Phan Trung Thái 0 0.00% 29/01/2023
Lê Anh Văn 0 0.00% 04/12/2015
Trần Anh Tuấn 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Hoàng Kim Vũ 0 0.00% 31/12/2014
Vũ Thị Kim Liên 0 0.00% 31/12/2014
Từ Vĩ Trí Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Thị Kim Nga 0 0.00% 29/01/2023
Vũ Trần Vĩnh Thụy 0 0.00% 29/01/2023
Đoàn Thị Minh Trang 0 0.00% 29/01/2023
CTCP Đầu tư Toàn Việt 0 0.00% 30/06/2022
Từ Quang Nhật Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Thị Hạnh 0 0.00% 29/01/2023
Lê Ngọc Nguyên Hoàng Board of internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Thái Tấn Dũng 0 0.00% 01/12/2015