Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Thị Thu Hằng 622,169 25.79% 31/12/2020
Nguyễn Nguyên Khoa 320,455 13.28% 31/12/2020
CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 230,000 9.53% 17/12/2019
Nguyễn Đình Huỳnh Chairman of the Board of Directors 175,217 7.26% 31/12/2020
Lê Thị Lan 172,903 7.17% 31/12/2020
Nguyễn Phương Ca Dao 121,874 5.05% 31/12/2020
Nguyễn Thái Phúc 79,607 3.30% 22/01/2020
Nguyễn Đình Huấn Deputy CEO 64,361 2.67% 31/12/2020
Hoàng Trung Dũng Members of the Board 32,261 1.34% 22/04/2021
Nguyễn Phú Anh Tuấn 29,000 1.20% 31/12/2020
Phạm Cao Tuyên Chief of Executive Officer 28,184 1.17% 20/04/2021
Trần Văn Thu Members of the Board 26,574 1.10% 19/04/2021
Nguyễn Thanh Linh Member of the Board of Internal controllers 18,054 0.75% 31/12/2020
Phan Thị Tuyết 11,613 0.48% 31/12/2020
Lê Tề Member of the Board of Internal controllers 10,354 0.43% 31/12/2020
Lê Thị Thanh Bình 3,704 0.15% 31/12/2020
Nguyễn Văn Vũ Chief Accountant 3,500 0.15% 06/07/2021
Dương Huyền Hương Board of internal controllers 3,044 0.13% 31/12/2020
Trương Như Tạo 500 0.02% 12/11/2018
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0 0.00% 13/08/2019