Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP 7,650,000 51.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Thủy Members of the Board 1,500,000 10.00% 30/06/2022
CTCP Thép và Vật tư Công nghiệp 750,000 5.00% 30/06/2022
Lê Văn Thủy Members of the Board 300,000 2.00% 30/06/2022
Phạm Bảo Long 218,714 1.46% 30/06/2022
Đinh Thái Hà 149,400 1.00% 30/06/2022
Hoàng Thị Thu Hiền 100,000 0.67% 30/06/2022
Hà Thị Cán 32,000 0.21% 30/06/2022
Trần Xuân Ninh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Hà Ninh Members of the Board 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Hồ Ngọc Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Phạm Quang Minh Chief of Executive Officer 0 0.00% 09/12/2022
Trịnh Nguyên Khánh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022
Đinh Thùy Lâm Chief Accountant 0 0.00% 09/12/2022
Đinh Thị Hạnh Board of internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Phạm Văn Minh Members of the Board 0 0.00% 09/12/2022