Introduction

So với các doanh nghiệp cùng ngành, Thủy điện Xuân Minh với nhà máy Thủy điện Xuân Minh mới đi vào phát điện thương mại từ cuối năm 2018, nhưng sở hữu rất nhiều lợi thế. Thủy điện Xuân Minh nằm trong khu vực có nguồn thủy năng dồi dào, lượng mưa tương đối ổn định qua các năm: Nhà máy Thủy điện của Công ty đang nằm trong hệ thống bậc thang thủy điện Sông Chu có chiều dài 235 km. Lượng mưa bình quân năm khoảng 1600mm, lưu lượng bình quân năm khoảng 122,2m3/s.

Business sector

  • Sản xuất truyền tải và phân phối điện
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Sản xuất kinh doanh điện năng

History

Date of incorporation 03/10/2014
Certificate of registration number 2802200078
Date of issue 20/03/2020
Capital 150,000,000,000
Tax Code 2802200078
Sectors & Industries Utilities > Conventional Electricity

  • Căn cứ Biên bản họp cổ đông thành lập CTCP số 01/2014/XM-HTĐT ngày 9/9/2014, ngày 3/10/2014 CTCP Thủy điện Xuân Minh chính thức được thành lập theo Giấy CNĐKKD số 2802200078 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu với VĐL đăng ký là 150 tỷ đồng, tại thời điểm thành lập vốn thực góp của Công ty là 9.721.333.071 đồng;
  • Ngày 13/10/2020, Công ty đã được chấp thuận là Công ty đại chúng theo Công văn số 6116/UBCK-GSĐC của UBCKNN;
  • Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy CNDKKD số 2802200078 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 3/10/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/3/2020.

Listing information

Date of listing 20/03/2020
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 12,600
Listing Volume 15,000,000
Total Listing Value 150,000,000,000

Management team

Trịnh Nguyên Khánh Chairman of the Board of Directors
Nguyễn Thanh Phương Members of the Board
Phạm Văn Minh Members of the Board
Nguyễn Thị Thanh Thủy Members of the Board
Phùng Thị Thu Huyền Members of the Board
Đinh Thị Hạnh Board of internal controllers
Trần Xuân Ninh Member of the Board of Internal controllers
Nguyễn Hồ Ngọc Member of the Board of Internal controllers
Phạm Quang Minh Chief of Executive Officer
Đinh Thùy Lâm Chief Accountant
Phạm Quang Minh Representative Spokesman